ГоловнаРеєстраціяВхід Електронна бібліотека ЛПК Пт, 10.04.2020, 00:31
  Каталог файлів Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Файли » Наукові публікації » Збірники матеріалів конференцій

Міжнародна науково-практична конференція «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика»
23.12.2016, 17:38

Зміст
І. Секція світоглядної освіти

1. Вайнола Р.Х. Гуманоцентризм як принцип моделі соціальної освіти
2. Гарбарук А.С. Формування толерантного світогляду студентства на заняттях з історії як потреба сьогодення
3. Ємельянова Ю.П. Проблема довіри між людьми у контексті етнокультурних досліджень
4. Іванова Н.В. Смислові ресурси сучасного мислення в екзистенції вибору
5. Коринецька О.В. Образ ідеальної жінки у свідомості сучасної молоді
6. Ябковська С.П., Богдан З.П. Родинно-обрядові звичаї Волинського Полісся у сучасному соціокультурному просторі
ІІ. Секція мовної та іншомовної освіти
1. Douglas O’Brien. Teaching proficiency through reading and storytelling
2. Piotr Mazur. Method of project in teaching foreign languages
3. Stanislav Lis. Suggestopedia as a method for teaching speaking for young learners in a second language classroom
4. Березіна Н.Л. Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності студентів
5. Бордюг О.Г., Воробйова Т.В. The use of interactive techniques at the english lessons in teacher training colleges
6. Бринчук Г.П. Формування емоційного інтелекту учнів на уроках зарубіжної літератури
7. Васюхник С.Я. Використання методу проектів при вивченні іноземної мови в літніх мовних таборах
8. Гусак П.М., Бляшевська А.В. Адаптивна система навчання як інноваційний метод викладання іноземної мови у ВНЗ
9. Гусак Л.Є., Завіднюк К.В. Адаптація студентів педагогічного коледжу засобами іноземної мови
10. Денисова С.П. Теоретичні та практичні засади навчання методики іноземної мови
11. Дзьордзь О.Я. Особливості перекладу термінологічної лексики на прикладі текстів медичного спрямування
12. Домашич Т.С. Використання інформаційно – комунікаційних технологій при вивченні зарубіжної літератури у світлі вимог нових державних стандартів
13. Зілінський Т.В. Використання комп‘ютерних технологій при вивченні іноземних мов
14. Кравчик Л.М. Інтерактивні технології як засіб формування мовних та мовленнєвих компетентностей студентів на уроках української словесності
15. Кузьмич О.В. Білінгвальна освіта та її функціонування в Сполучених Штатах Америки
16. Лобанова С.І., Стернічук В.Б. Дослідження проблем застосування тестового контролю знань студентів технічних ВНЗ при вивченні іноземних мов
17. Луцик І.Г., Гордієнко Ю.А. Упровадження інтерактивних технологій навчання в систему вищої педагогічної освіти
18. Мартинюк А.П. Особливості підготовки аспірантів до складання кандидатського іспиту з іноземної мови в немовних ВНЗ
19. Пасевич В.Ю. Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів
20. Петровська Н.М., Федорець М.А. Use of project method in teaching foreign languages in nonlingual higher education institutions
21. Радько О.Г. Роль словників авторських прикметникових новотворів у процесі вивчення неологічної лексики
22. Смоляк Г.В. Формування лінгвістичної компетенції у підростаючого покоління
23. Троцюк О.Я. Розвиток іншомовної комунікативної компетенції в позанавчальній виховній роботі
24. Хрупчик С.С. Література рідного краю в контексті сучасних освітніх завдань
25. Якимчук Н.М. Домашнє читання як один з аспектів практичної іншомовної діяльності
ІІІ. Секція дитинознавства та школознавства
1. Beata Zięba-Kołodziej. What is your teaching style? 5 effective teaching methods for your classroom
2. Helena Barth. Interaktion bei kindern mit autismus
3. Бойчук П.М. Керівництво та лідерство в управлінні педагогічним колективом
4. Борбич Н.В., Ярощук Н.П. Аналіз поняття творчої активності дітей дошкільного віку
5. Бубін А.О. Діяльність дошкільних інституцій на Волині: історико-педагогічний аналіз (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.)
6. Гелета О.В. Формування духовно-моральних цінностей старшокласників у повсякденному житті
7. Гринчук Ю.Ю. Програмно-цільовий підхід до написання концепції розвитку навчального закладу
8. Гусак Л.Є., Лук’янчук М.В. Розвиток творчих здiбностей учнiв почaткової школи нa урокaх iноземної мови
9. Двойнінова О.В. Система середньої освіти у Португальській республіці
10. Жумик О.М. Дошкільна підготовка дітей на заняттях математики в системі роботи відділу дошкільного розвитку «маленька школа»
11. Заря Л.О., Кучерова М. Зміст уваги молодших школярів на уроках музичного мистецтва
12. Климюк Т.О. Психолого-педагогічні основи використання народних свят і розваг в естетичному вихованні молодших школярів
13. Козігора М.А. Процес формування інтелектуальних вмінь і навичок у молодших школярів
14. Косарєва О.І. Вплив батьківсько-дитячих взаємин на розвиток особистості дитини
15. Кух В.П. Формування духовних основ особистості школяра засобами національної культури
16. Мельничук О.В. Соціально-педагогічні особливості соціалізації дітей молодшого шкільного віку, які мають порушення слуху
17. Муляр С.П., Леонова Л.Ф. Важливість ігрової діяльності школярів на уроках англійської мови
18. Павлюк Н.М. Про формування інтонаційного словника молодших школярів у процесі вивчення українського фольклорного матеріалу
19. Пономаренко Т.О. Формування доброзичливості у дітей молодшого дошкільного віку
20. Трокун Т. Проблеми забруднення навколишнього середовища
21. Фаловська І.Д., Бортнюк Т.Ю. Фінансова грамотність учнів у школі як основа інноваційного розвитку України
22. Чоба Н.В. Шляхи розвитку бережливого ставлення до природи у молодших школярів
ІV. Секція мистецтвознавчої освіти
1. Афоніна М. Особливості використання музично-ритмічних рухів на уроках музичного мистецтва у початкових класах
2. Богдан З.П., Ткачук С.М. Використання українськими композиторами виховного потенціалу дитячого музичного фольклору
3. Гарбузюк Л. М. Засоби музичної виразності як складова частина виконавської майстерності
4. Гришина В.В., Юрчук О.М. Специфіка формування музично-естетичного смаку молоді в сучасному соціокультурному просторі
5. Заря Т.С. Драматургічні та стилістичні особливості камерної симфонії № 1 В. Губаренка
6. Коваль Є. Музикотерапія як чинник формування творчої особистості педагога
7. Мирошниченко К.І. Формування духовної культури дитини засобами народознавства у позакласній роботі
8. П’явка К. Рефлексія в структурі творчого розвитку особистості
9. Плечелюк Г.М. Хорове мистецтво Волині в академічному та самодіяльному вимірах як соціокультурна стратегія
10. Турич Ю. Особливості становлення та розвитку оригінального акордеонного репертуару в Україні
11. Чжан Сяосін Етнічна толерантність особистості в ракурсі сучасної полікультурної освіти
V. Секція оздоровчо-рекреаційної освіти
1. П’ясецька Л.В. Впровадження здоров`язбережувальних технологій в навчально-виховний процес початкової школи
2. Пундик І.О. Перспективи зеленого туризму як засобу відновлення здоров‘я суспільства
3. Радько Т. В. Профілактично-лікувальні трав‘яні чаї та збори в здоровому харчуванні людини
4. Ульяницька Н.Я. Вплив роботи за персональним комп‘ютером на зорові функції підлітків з еметропічною рефракцією
5. Циплюк А.М. «Ситуація успіху» як засіб підготовки майбутніх вихователів до створення здоров‘язбережувального середовища у ДНЗ
VІ. Секція професійної освіти
1. Monika Piątek Професійно - орієнтовані мовленнєві ситуації у процесі вивчення іноземниx мов у вищиx навчальниx закладаx
2. Алексінцева Т.В. Артпедагогіка як інноваційна педагогічна технологія при підготовці викладачів початкових мистецьких навчальних закладів
3. Антонюк Н.А. Практичний аспект формування діалогічних умінь у майбутніх вчителів початкової школи
4. Бахомент С.П. Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх педагогів на основі використання ікт у виховній роботі куратора групи
5. Боярчук С.І. Самостійна робота студентів як складова професійної підготовки майбутніх педагогів
6. Галабурда Г.І., Корнелюк В.О. Лідерські якості педагога-початківця як основа ефективного використання наочності на уроках математики
7. Гордійчук А.М., Зарицький А.О., Зарицька А.А. Акмепотенціал музичного мистецтва як чинник професійної самореалізації майбутнього вчителя музики
8. Горопаха Н.М. Інтерактивні форми підвищення спеціально-професійних компетенцій майбутніх вихователів дошкільних закладів
9. Губіна А. М. Мотивація досягнення успіху у контексті професійного самовизначення студентів
10. Денисенко Н.Г. Критерії оцінки якості підготовки сучасних фахівців фізичного виховання
11. Жорняк Б.Є. Професійно-педагогічні компетенції в системі фахової підготовки студентів педагогічного коледжу
12. Косарєва Г. М. Педагогічна толерантність як характеристика професійної діяльності вихователя
13. Лагола І.М., Дичик Л.С. Формування інтеграційної складової у системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи засобами української та зарубіжної літератур
14. Макарук В.А. Психологічна складова у формуванні особистості випускника ВНЗ
15. Мархалевич Т.С. Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів-піаністів з основного музичного інструменту
16. Марчук С.С. Опрацювання першоджерел класиків педагогіки – основа самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Історія педагогіки» в педагогічному коледжі
17. Матвійчук І.В. Компетентнісний підхід у процесі викладання математики у ВНЗ
18. Пріма Р.М. Практико орієнтована спрямованість підготовки професійно мобільного вчителя початкової школи
19. Смалько Л.Є., Ніколаєва І.А. Упровадження iнновацiй в cиcтему педагогiчної вищої оcвiти
20. Степанюк І.В. Особливості професійної підготовки майбутнього хореографа у системі вищої педагогічної освіти
21. Четверикова Т.Г. Формування інформатичних компетенцій майбутніх учителів початкової школи в контексті реформування освітньої галузі України

Категорія: Збірники матеріалів конференцій | Додав: Night_rain
Переглядів: 426 | Завантажень: 7
Всього коментарів: 0
avatar
 
 
Вхід на сайт


Пошук

Категорії розділу
Збірник праць викладачів [15]
Збірник праць студентів [5]
Збірники матеріалів конференцій [14]

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Сайт МОН

ПедПреса

Навчання для мене
Навчання для мене

Наше опитування
Який варіант проведення вільного часу для Вас найбільш прийнятний:
Всього відповідей: 127

Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Електронна бібліотека Луцького педагогічного коледжу © 2014 - 2020